1 Research Centre for Biomedical Engineering, Technical University of Catalonia, Diagonal 647, 08028 Barcelona, Spain.

2 Department of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Barcelona, Jonh M. Keynes 1-11, 08034 Barcelona, Spain. 

3 B2SLab, Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya, CIBER-BBN, Barcelona, 08028, Spain.

1. Introducció

El sector de les ciències de la vida i les tecnologies de la salut és considerat estratègic a Catalunya on representa el 7.3% del PIB. Des de 2016, Catalunya ocupa el primer lloc al rànking de millor regió d’Europa per a la inversió internacional (1). En el 2020, la inversió total va superar un nou llindar de €120 milions, on les majors operacions es van donar en el sector Biotec i Medtec, tot i que les empreses de Digital Health són les que creixen més ràpidament, amb una inversió multiplicada per 3,5 des de 2016 (2).  

Barcelona manté el lideratge any rere any com a ciutat europea en creació de startups, innovació i tecnologia (3). De fet, la Ciutat ocupa el tercer lloc en el ranking europeu de ciutats preferides pels fundadors de startups a Europa (1.1) i està posicionada com a cinquè hub europeu (1.2). Les principals raons per les quals Barcelona encapçala el llistat de hubs d’innovació són: la generació i atracció de talent internacional, sous més baixos, accés a acceleradores, fons d’inversió i venture builders, focus en la innovació des de diferents organitzacions, bona connexió per viatjar, esdeveniments i oportunitats de negoci, escoles de negoci líders, i alta qualitat de vida (4). 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és una de les universitats tecnològiques líders a Europa. Segons Reuters, la UPC és la segona universitat més innovadora a l’estat (5) i, des de 1998 s’han creat més de 250 empreses (Spin-offs/Startups) (6). Des de 1983, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) (format actualment per nou grups de recerca) ha servit les necessitats de recerca, desenvolupament tecnològic, innovació i transferència de coneixement de les empreses, hospitals i institucions amb l’objectiu de contribuir a la creació i enfortiment d’un ecosistema HealthTech

El CREB ha estat fundador i membre de la junta directiva del HealthTech Cluster de Catalunya i és fundador i membre de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu. Ha creat i lidera la Xarxa de Tecnologies de la Salut (Xartec Salut), una xarxa d’impuls a la valorització de la recerca que agrupa 47 grups de recerca (d’universitats, hospitals i centres tecnològics) finançada per fons FEDER i AGAUR. A més, aquest lideratge en el camp de la recerca i la innovació el CREB també l’ha encapçalat a la UPC promovent i creant gran part dels estudis de grau, màsters i programa de doctorat dins del sector.

2. Objectius

El present estudi té com objectiu obtenir una radiografia de l’activitat de recerca, innovació i valorització dins dels camps bio i tecnologies de la salut a la UPC. En concret, es pretén:

-Identificar els grups de recerca UPC que treballen o realitzen una part de la seva activitat en el sector bio i tecnologies de la salut.

-Visualitzar l’aportació que la UPC fa a aquest sector, comparant-la amb el total de la seva activitat.

-Identificar els agents interns UPC més dinàmics i l’activitat que generen. 

*S’ha partit d’una definició transversal i àmplia del que entenem per sector bio i tecnologies de la salut, i per això s’ha optat per incloure alguns grups de recerca que estan al llindar però pensem que calia incloure’ls en l’estudi. 

**Tot i la cura amb la que hem fet la cerca i selecció de grups, si algun grup no ha estat identificat, agrairem que ens ho comuniquin i l’incorporarem.

3. Extracció de dades

Les dades utilitzades per a aquest estudi provenen del portal Futur de la UPC; del Servei de Personal, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC; de les webs dels propis grups de recerca i de fonts d’informació complementàries (documentació generada internament i específica del sector).

La representació gràfica de les dades mostra els acrònims dels grups de recerca tal i com s’indica la taula 1

Grup de RecercaAcrònim utilitzat
Bioinformatics and Biomedical Signals LaboratoryB2SLab (CREB)
BIOsignal Analysis for Rehabilitation and TherapyBIOART (CREB)
Grup d’Informàtica a l’EnginyeriaGIE (CREB)
Biomedical Image Processing groupANCORA (CREB)
Biomechanical Engineering LabBIOMEC (CREB)
Instrumentació Electrònica i BiomèdicaIEB (CREB)
Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de TeixitsBBT (CREB)
Dosimetria i Radiofísica MèdicaDRM (CREB)
Robòtica Intel·ligent i SistemesGRINS (CREB)
Grup de Recerca en Enginyeria Òptica – Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i SistemesGRO-CD6
Innovation in Materials and Molecular Engineering – Biomaterials for Regenerative TherapiesIMEM-BRT
Sensors Intel·ligents Integrats i Tecnologies per a la SalutISSET
Visualització, Realitat Virtual i Interacció GràficaViRVIG
Grup de Processament d’Imatge i VideoGPI
Grup d´Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge AutomàticKEMLG
Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement GREC
Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i la ParlaTALP
Research Group on Computational Biology and Complex SystemsBIOCOM-SC
Mathematical and Computational ModelingLaCaN
Molecular and Industrial Biotechnology GroupGBMI
Grup de Recerca en Bioestadística i BioinformàticaGRBIO
Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament AlimentariCREDA
Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la CollitaGINEMQUAL
Taula 1. Grups de recerca i els seus acrònims analitzats. 

4. Anàlisi

S’han analitzat per a cada grup de recerca aspectes relatius al seu personal (nombre d’investigadors, percentatge de dones i homes), activitat de recerca (publicacions, projectes –total, competitius, no competitius-), valorització (patents, pertinença a la Xartec Salut, nombre de spin-off creades) i ubicació (campus, centre/departament).

Posteriorment s’ha procedit a agregar les dades i fer dues comparatives:

-Comparar el total de l’activitat Bio i de les tecnologies de la salut de la UPC respecte el total d’activitat UPC (tots els sectors). 

-Comparar el total obtingut del CREB per a cada categoria amb el total d’activitat Bio i tecnologies de la salut a la UPC, i posteriorment amb l’activitat total a la UPC (de tots els sectors).

5. Resultats

5.1 L’activitat Bio i tecnologies de la salut a la UPC

L’estudi analitza quin pes té l’activitat dels sectors bio i de les tecnologies de la salut dins del total de l’activitat de recerca a la UPC. La taula 2 mostra alguns dels resultats obtinguts. Pel que fa al nombre d’investigadors, el sector analitzat aglutina el 8,5% dels investigadors de la UPC, els quals demostren una alta activitat tant en recerca com en valorització.

Pel que fa a publicacions, la revisió de les xifres del 2019 i 2020 ens mostren que generen gairebé el 13% del total de la UPC.

Els investigadors bio i tecsalut a la UPC representen el 8,5% del total, i concretament el 31,3% són dones -respecte al 26,2% d’investigadores a la UPC (7)-. 

El percentatge de projectes d’aquest àmbit aglutina el 21,4% del total de projectes del 2020. Concretament, un 24,3% dels projectes competitius i un 14,3% dels no competitius.

Respecte a la valorització, aquest percentatge de projectes genera un alt nombre de patents, arribant al 33,3% del total. A més, l’activitat descrita també impacta en la creació de spin-offs, representant el 21,8% del total de la UPC. 

Activitat Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPCPercentatge
Investigadors  (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)   8,5 %
Total projectes 2020  (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)   21,4 %
Projectes competitius 2020 (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)    24,3 %
Projectes no competitius 2020 (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)14,3 %
Publicacions 2019-2020  (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)   12,9 %
Patents 2016-2020  (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)33,3 %
Total Spin-offs creades  (Grups Bio i Tecsalut UPC / Total UPC)21,8 %
Taula 2. Activitat Grups de Recerca Bio i Tecsalut de la UPC respecte al total de la UPC.

Figura 1. Nombre de Grups de Recerca amb activitat Bio i Tecsalut de la UPC als diferents campus.

Figura 2. Distribució dels investigadors del sector Bio i Tecsalut de la UPC en funció dels grups i campus.

5.2 L’activitat del CREB a la UPC

L’objectiu d’aquest segon apartat és contextualitzar la recerca realitzada pels grups que formen part del CREB i comparar-la amb el total d’activitat bio i tecsalut a la UPC. Així, observem com el CREB aglutina el 32,7% dels investigadors/es (del sector bio i tecsalut) i del total d’investigadors/es el 36,5% són dones –respecte al 31,3% d’investigadores del sector bio i tecsalut a la UPC-. La figura 3 mostra la ràtio del nombre d’investigadores per grup de recerca. 

Figura 3.  Ràtio de dones en funció del Grup de Recerca i el nombre d’investigadors.

En termes de producció científica el CREB representa el 23% del total de la producció bio i tecsalut a la UPC. Aquest percentatge s’incrementa quan valorem el total de projectes 2020, on el CREB desenvolupa el 31,9% del total. Al desglossar aquest total, observem com la meitat dels projectes no competitius (50,7%) es desenvolupen al CREB, a més del 27,5% dels projectes competitius.

Activitat CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC Percentatge
Investigadors  (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)32,7 %
Total projectes 2020  (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)31,9 %
Projectes competitius 2020  (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)27,5 %
Projectes no competitius 2020  (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)50,7 %
Publicacions 2019-2020  (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)23,0 %
Patents 2016-2020 (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)26,2 %
Total Spin-offs creades (CREB / Grups Bio i Tecsalut UPC)83,3 %
Taula 3. Activitat dels grups CREB respecte al total de l’activitat Bio i Tecsalut dels grups UPC.

En termes de valorització, observem com el CREB genera el 26,2% del total de patents i genera un 83,3% de les spin-offs d’aquest sector.

Figura 4.  Creació de Spin-Offs per grup de recerca  i campus.

Quan comparem les xifres de l’activitat del CREB respecte el total de la UPC observem com el nombre d’investigadors del CREB representa el 2,8% del total. El percentatge d’investigadores al CREB és del 36,5% –respecte al 26,2% d’investigadores a tota la UPC (7)-.

Activitat CREB / Total UPCPercentatge
Investigadors  (CREB / UPC)2,8 %
Total projectes 2020  (CREB / UPC)6,8 %
Projectes competitius 2020 (CREB / UPC)6,7 %
Projectes no competitius 2020 (CREB / UPC)7,2 %
Publicacions 2019-2020 (CREB / UPC)3,0 %
Patents 2016-2020  (CREB / UPC)8,7 %
Total Spin-offs creades (CREB / UPC)18,2 %
Taula 4. Activitat dels grups CREB respecte al total de grups UPC.

L’activitat de publicacions puja fins al 3%. El total de projectes del CREB representa el 6,8% del total UPC, observant un percentatge molt equilibrat tant dels competitius com dels no competitius. 

En la part de valorització, l’activitat en la generació de patents del CREB representa el 8,7% del total de la UPC i el nombre de spin-offs creades és del 18,2%.

6. Conclusions

L’objectiu d’aquest estudi és evidenciar l’activitat en el camp bio i de les tecnologies de la salut dins de la UPC. 

La taula 2 mostra com actualment la UPC té un 8,5% dels investigadors treballant en aquest sector, els quals tenen una xifra de publicacions relativament alta: gairebé el 13% de la producció científica total de la UPC.

A més, aquest 8,5% d’investigadors aglutinen el 21,4% del total de projectes del 2020. Concretament, un 24,3% dels projectes competitius i un 14,3% dels no competitius. Aquestes xifres evidencien la implementació i translació del coneixement en l’etapa de recerca cap a les de desenvolupament. I posteriorment, aquest es transmet a les de valorització amb un alt impacte en el mercat, amb un percentatge de patents del 33,3% i un percentatge del 21,8% en la creació de spin-offs.

Posteriorment, s’ha valorat quin percentatge d’aquesta activitat bio i tecsalut prové del CREB, centre que des de 1983 aglutina bona part dels grups que desenvolupen tecnologia aplicada al sector biomèdic. Aquí observem com el CREB (taula 3) agrupa el 32,7% dels investigadors, amb una producció científica del 23% del total de la producció bio i tecsalut a la UPC. Aquest percentatge s’incrementa quan valorem el total de projectes 2020, on el CREB desenvolupa el 31,9% del total. Al desglossar aquest total, observem com la meitat dels projectes no competitius (50,7%) es desenvolupen al CREB, a més del 27,5% dels projectes competitius.

En termes de valorització, observem com el CREB genera el 26,2% del total de patents i genera un 83,3% de les spin-offs d’aquest sector.

La taula 4 ens mostra les xifres de l’activitat del CREB respecte el total de la UPC. El percentatge d’investigadors del CREB és el 2,8% del total, els quals tenen un activitat de publicacions del 3%.

El total de projectes del CREB representa el 6,8% del total UPC, i una bona part aconsegueix avançar al llarg de la cadena de valor aconseguint una activitat en la generació de patents del CREB al voltant del 8,7% i un percentatge de creació de spin-offs del 18,2%.

Pel que fa al gènere, cal evidenciar que el nombre de dones investigadores a la UPC representa el 26,2% del total. Aquest percentatge puja quan analitzem només els grups amb activitat al camp bio i tecsalut (31,3%) i es fa més evident en el percentatge de dones investigadores al CREB que assoleix el 36,5%.

Les xifres analitzades evidencien com el sector bio i de les tecnologies de la salut atorguen un avantatge competitiu que caldria acompanyar d’una estratègia específica dins de la UPC per impulsar-lo i tenir més impacte. Així, aquesta activitat generada si s’organitzés millor internament i hi hagués una estratègia de projecció ambiciosa cap a l’exterior, permetria col·locar a la UPC com un agent clau del sector i de l’ecosistema -que actualment s’està redefinint i accelerant arrel de la situació pandèmica viscuda-. Les solucions tecnològiques desenvolupades conjuntament amb hospitals, empreses i institucions fan de la UPC un soci clau per a la majoria de projectes que s’estan gestant. Aprofitem l’oportunitat?

Referències

  1. Cbinsights.com. 2021 [cited 14 February 2021]. Available from: https://www.cbinsights.com/
  2. Media.timtul.com. 2021 [cited 6 April 2021]. Available from: https://media.timtul.com/media/web_cataloniabioht/2020_Catalonia_BioRegion_Report_v3_20201127200651.pdf
  3. Startup Ecosystem Overview 2019 | Mobile World Capital Barcelona [Internet]. Mobile World Capital Barcelona. 2021 [cited 6 April 2021]. Available from: https://mobileworldcapital.com/es/report/startup-ecosystem-overview-2019/
  4. insights A. Absolute Markets Insights – Market Research Company, Consulting, Subscription [Internet]. Absolutemarketsinsights.com. 2021 [cited 6 April 2021]. Available from: https://www.absolutemarketsinsights.com/
  5. Staff R. Reuters Top 100: Europe’s Most Innovative Universities 2019 announced [Internet]. U.S. 2021 [cited 6 April 2021]. Available from: https://www.reuters.com/article/rpbtop1002019-idUSKCN1S60PA
  6. Catalunya U. Creating Companies [Internet]. Servei de <strong>Gestió de la Innovació</strong>. 2021 [cited 6 April 2021]. Available from: https://www.upc.edu/innovacio/en/Company%20Creation
  7. Dades estadístiques I de gestió UPC. 2021 [cited 20 April 2021]. Available from: https://gpaq.upc.edu/lldades/indicador.asp?index=3_3_1